Algemene voorwaarden Ceremoniemuziek.nl

Versie 1.6

1. Definities

 1. Ceremoniemuziek.nl: tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden, is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6438281. Ceremoniemuziek.nl is gevestigd aan de Abraham Kuyperpark 167 te Nieuwegein. De door Ceremoniemuziek.nl aangeboden diensten betreffen het verzorgen van livemuziek c.q. podiumkunsten tijdens bruiloft ceremonies, recepties, diners en feesten.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Ceremoniemuziek.nl een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: opdrachtgever en Ceremoniemuziek.nl tezamen.
 4. Opdracht: de door opdrachtgever aan Ceremoniemuziek.nl verstrekte opdracht.
 5. Optreden: de handeling van Ceremoniemuziek.nl ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 6. Uitvoerdatum: de datum waarop Ceremoniemuziek.nl het optreden zal verzorgen.
 7. Locatie: de locatie waar Ceremoniemuziek.nl in opdracht van de opdrachtgever het optreden uitvoert.
 8. Apparatuur: de goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door Ceremoniemuziek.nl en/of zijn medewerkers tijdens het optreden wordt gebruikt.
 9. Rider: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen e-mail, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Ceremoniemuziek.nl en op alle overeenkomsten tussen Ceremoniemuziek.nl en opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten.
 3. Ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Ceremoniemuziek.nl zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 4. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Ceremoniemuziek.nl geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.
 5. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk, met instemming van beide partijen, worden afgeweken.

3. Aanbod & totstandkoming

 1. Ceremoniemuziek.nl doet een aanbod per e-mail met pakketten en prijzen.
 2. Dit aanbod is 30 dagen geldig. Na deze 30 dagen kunnen de pakketten en prijzen wijzigen.
 3. Na goedkeuring op de pakketten en prijzen stelt Ceremoniemuziek.nl een overeenkomst op die per e-mail naar de opdrachtgever wordt verstuurt.
 4. De opdrachtgever dient het aanbod zoals opgenomen in de overeenkomst expliciet te aanvaarden. Dit door de overeenkomst digitaal te ondertekenen via de hyperlink die door Ceremoniemuziek.nl naar de opdrachtgever is verstuurd.
 5. Ceremoniemuziek.nl neemt in een Rider, bovendien specifieke afspraken op met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtgever hierbij. De Rider dient gezamenlijk met de overeenkomst aanvaard te worden.
 6. Na akkoord op de overeenkomst, Rider en deze algemene voorwaarden, gelden deze gezamenlijk als overeenkomst tussen partijen.
 7. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts mogelijk door dit gezamenlijk schriftelijk tussen partijen overeen te komen. Bij een wijziging in de overeenkomst is Ceremoniemuziek.nl gerechtigd de bijbehorende prijs hierop aan te passen.

4. Betaling

 1. Bij het aanvaarden van de opdracht door akkoord te geven op de overeenkomst door opdrachtgever, wordt door Ceremoniemuziek.nl een aanbetaling gefactureerd van 50 procent van het totaalbedrag. De overige 50 procent van het totaalbedrag van de overeenkomst wordt na de uitvoerdatum van opdracht gefactureerd.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum de betaling te zijn geschied.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag van de aanbetaling heeft betaald, is Ceremoniemuziek.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige vergoeding van opdrachtgever verschuldigd te zijn.
 4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling van de factuur na uitvoerdatum van opdracht is Opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 250,-. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Ceremoniemuziek.nl vergoeden.
 5. Alle prijzen die door Ceremoniemuziek.nl worden gehanteerd of in rekening worden gebracht zijn in euro’s uitgedrukt, tenzij anders vermeld.
 6. De genoemde prijzen ten aanzien van natuurlijke personen zijn inclusief btw en reiskosten binnen Nederland en België, tenzij anders vermeld.
 7. De genoemde prijzen ten aanzien van rechtspersonen zijn exclusief btw en inclusief reiskosten binnen Nederland en België, tenzij anders vermeld.

5. Annulering

 1. Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren of uit te stellen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever verplicht is gemaakte kosten in verband met de opdracht te vergoeden. Dit kunnen onder andere de kosten zijn voor bestelde producten en/of diensten in duidelijke en aantoonbare opdracht van opdrachtgever aan Ceremoniemuziek.nl die niet in de overeenkomst, offerte en/of factuur zijn vermeld. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht het navolgende percentage van de totaalprijs vermeld op in de afgesproken overeenkomst  te voldoen:
  1. in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 180 dagen voor de uitvoerdatum, 25% van dat honorarium;
  2. in geval in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 180 dagen en 90 dagen voor de uitvoerdatum, 50% van dat honorarium;
  3. in geval in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen voor de uitvoerdatum, 75% van dat honorarium;
  4. in geval van uitstel of annulering korter dan 30 dagen voor de uitvoerdatum, 100% van dat honorarium;
 2. Indien het houden van bruiloften/feesten op de overeengekomen datum door de overheid tijdelijk verboden is, zal Ceremoniemuziek.nl op basis van beschikbaarheid kosteloos mee verplaatsen naar een nieuwe datum mits deze binnen 1 jaar na de oorspronkelijke datum is. Wanneer Ceremoniemuziek.nl niet beschikbaar is op de nieuwe datum van de bruiloft of wanneer de bruiloft in zijn geheel wordt geannuleerd, hanteert Ceremoniemuziek.nl de annuleringsregeling zoals opgenomen in 5.1.
 3. Indien er geen sprake is van een tijdelijk verbod op bruiloften/feesten, hanteert Ceremoniemuziek.nl de in 5.1 genoemde percentages.

6. Verhindering

 1. Indien Ceremoniemuziek.nl is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden zal het:
  1. zorgdragen voor een vervang(st)er, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd.
  2. indien Ceremoniemuziek.nl en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden met restitutie van de aanbetaling. Ceremoniemuziek.nl is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van Ceremoniemuziek.nl.

7. Overmacht

 1. In geval van verhindering door overmacht, in de zin van art. 6:75 BW, zijn partijen niet verplicht de overeenkomst uit te voeren en zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

8. Aansprakelijkheid

 1. Ceremoniemuziek.nl kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van Ceremoniemuziek.nl. In het geval op Ceremoniemuziek.nl enige aansprakelijkheid zou rusten, overstijgt deze nooit de voor deze overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 2. Ceremoniemuziek.nl is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.
 3. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door Ceremoniemuziek.nl beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van Ceremoniemuziek.nl.
 4. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de specifieke afspraken betreffende de Rider, heeft Ceremoniemuziek.nl het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke afspraken betreffende de Rider te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is Ceremoniemuziek.nl gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat Opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen. Ceremoniemuziek.nl is in dat geval niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Ceremoniemuziek.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kan van Ceremoniemuziek.nl en de opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 6. Indien Ceremoniemuziek.nl in verband met het hierboven genoemde toch aansprakelijk wordt gesteld door derde(n), dan zal opdrachtgever Ceremoniemuziek.nl zowel in als buiten rechte bijstaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ceremoniemuziek.nl in verband hiermee zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

9. Uitvoering van de opdracht

 1. Ceremoniemuziek.nl zet zich ervoor in de opdracht naar beste kennis en zorgvuldigheid uit te voeren.
 2. Ceremoniemuziek.nl komt artistieke vrijheid toe ten aanzien van de uitvoering van de podiumkunsten, een en ander met inachtneming van de met de opdrachtgever gemaakte afspraken.
 3. Ceremoniemuziek.nl zal altijd werken volgens de gegevens, omstandigheden en afspraken zoals opgenomen in de Rider. Opdrachtgever wordt bij ondertekening overeenkomst geacht akkoord te gaan met de Rider vermeld in de voetnoot van de offerte.
 4. Ceremoniemuziek.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden te betrekken.
 5. Ceremoniemuziek.nl zal er naar streven een uur voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn.

10. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient te controleren of de Locatie geschikt is en voldoet aan de door Ceremoniemuziek.nl aangeleverde specificaties zoals omschreven in de Rider. Wanneer op de Uitvoerdatum blijkt dat de locatie ongeschikt is voor de werkzaamheden van Ceremoniemuziek.nl, is Ceremoniemuziek.nl gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen. Ceremoniemuziek.nl is in dat geval niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat voldaan wordt aan alle verplichtingen, zoals omschreven in de Rider.
 3. Opdrachtgever is te alle tijde verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op de locatie van een overkapping om Ceremoniemuziek.nl, de door haar ter beschikking gestelde apparatuur/instrumenten bij slechte weersomstandigheden droog en beschut te houden voor, tijdens en na de uitvoering van het optreden.
 4. Ceremoniemuziek.nl is gerechtigd te allen tijde af te zien van en/of de uitvoering te staken of op te schorten in de navolgende gevallen:
  1. Indien door welke omstandigheden dan ook de veiligheid van Ceremoniemuziek.nl of van de door haar ter beschikking gestelde artiest of apparatuur niet meer gegarandeerd is;
  2. Bij grove belediging of geweld jegens Ceremoniemuziek.nl of een door haar ter beschikking gestelde artiest;
  3. Het ongevraagd door derden bedienen en/of beschadigen van apparatuur die eigendom is van Ceremoniemuziek.nl.
 5. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen de omstandigheden voor Ceremoniemuziek.nl zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder wordt mede begrepen het beschikbaar hebben van een geventileerde kleedruimte en de beschikbaarheid van non-alcoholische dranken.
 6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie toegankelijk is voor Ceremoniemuziek.nl en er een parkeerplaats op of nabij de locatie beschikbaar is. Wanneer een parkeerplaats extra kosten met zich meebrengt, zonder dat dit tijdig vooraf door opdrachtgever is gemeld, worden de gemaakte kosten aan opdrachtgever doorberekend.
 7. Indien er voor het uitvoeren van de opdracht door Ceremoniemuziek.nl vergunningen nodig zijn of van bepaalde partijen toestemming vereist is, dient opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. Vergunningen en overige toestemmingen komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze zaken zelf aan te vragen en bij toekenning de juistheid ervan te controleren.
 8. Wanneer er beperkingen van toepassing zijn, zoals, maar niet beperkt tot geluidsbegrenzing, moet opdrachtgever dit zo snel mogelijk aan Ceremoniemuziek.nl melden.
 9. In het geval Opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van Ceremoniemuziek.nl heeft gemaakt, zal Opdrachtgever op verzoek van Ceremoniemuziek.nl kosteloos een kopie van de (beeld)opnamen of foto’s aan Ceremoniemuziek.nl verstrekken.
 10. Geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van optredens van Ceremoniemuziek.nl in het bezit zijn van Ceremoniemuziek.nl, mogen door Ceremoniemuziek.nl gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

11. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ceremoniemuziek.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Tevens is opschorting mogelijk als:
  1. na het tekenen van de overeenkomst aan Ceremoniemuziek.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ceremoniemuziek.nl kan worden gevergd. In dit geval behoudt Ceremoniemuziek.nl zich het recht voor tot vordering van schadevergoeding.
 2. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ceremoniemuziek.nl het recht om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. In ieder geval in de navolgende omstandigheden is Ceremoniemuziek.nl bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden als:
  1. na het tekenen van de overeenkomst aan Ceremoniemuziek.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ceremoniemuziek.nl kan worden gevergd;
  3. de opdrachtgever komt te overlijden;
  4. de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
 3. Ontbinding vindt plaats door middel van een aangetekende brief aan de opdrachtgever, aldus zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst op grond van het vorenstaande wordt ontbonden, is Ceremoniemuziek.nl niet aansprakelijk voor voldoening van enige door opdrachtgever of derden gemaakte kosten of schadevergoeding.
 5. Ceremoniemuziek.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om schadevergoeding voor directe of indirecte schade te vorderen, voor zover de reden voor ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever.

12. Privacy

 1. Ceremoniemuziek.nl zal alle gegevens en informatie die de opdrachtgever verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Ceremoniemuziek.nl gebruikt de gegevens van de opdrachtgever uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de opdracht en bij eventuele mailingen en aanbiedingen.
 2. Ceremoniemuziek.nl zal geen persoonsgegevens van de opdrachtgever uitlenen, verkopen, verhuren of op een of andere wijze openbaar maken, zonder de voorafgaande toestemming van opdrachtgever.
 3. Ceremoniemuziek.nl zal geen films of foto’s publiceren waarop de opdrachtgever herkenbaar in beeld is, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

13. BUMA/STEMRA

 1. De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de verschuldigde afdracht rechtstreeks aan BUMA/STEMRA

14. Klachten

 1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Ceremoniemuziek.nl gesloten overeenkomst dienen uiterlijk binnen 2 weken na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bij Ceremoniemuziek.nl te worden gemeld. De ontvangst van deze klacht zal worden bevestigd binnen 5 werkdagen, waarna deze binnen 14 dagen in behandeling wordt genomen. Binnen deze termijn wordt de klager uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om de klacht op te lossen. Indien de klager hier niet voor openstaat, zal Ceremoniemuziek.nl de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 30 dagen na indiening van de klacht, de klager van een antwoord voorzien.

15. Overige

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle Opdrachten en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal.
 3. Ceremoniemuziek.nl is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen tussentijds te wijzigen.